+48 22 668 85 07, +48 512 385 672
btorion@btorion.pl
Pn-Pt: 9:00-17:00

Procedury bezpieczeństwa

 1. Home
 2. /
 3. Koronawirus info
 4. /
 5. Procedury bezpieczeństwa

Procedury bezpieczeństwa i zasady higieny

obowiązujące na kolonii/obozie w związku z zagrożeniem epidemicznym COVID-19

W oparciu o Wytyczne GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży z dnia 22.12.2021
Procedury i programy kolonii i obozów będą na bieżąco dostosowywane do aktualnych wytycznych GIS, MZ i MEN, znoszenia, bądź zaostrzania ograniczeń, w zależności od sytuacji epidemiologicznej i w miarę możliwości organizacyjnych
 • wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń zmniejszających ryzyko zakażenia dzieci i młodzieży podczas pobytu na wypoczynku
 • minimalizowanie ryzyka zakażenia poprzez wprowadzenie zrozumiałego regulaminu dla Uczestników wypoczynku oraz ich rodziców/prawnych opiekunów lub pełnoletnich Uczestników wypoczynku
 • ograniczenie liczby kontaktów na terenie miejsca wypoczynku w ramach zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem
 • stosowanie się w miejscu wypoczynku do wymogów określających warunki bezpieczeństwa (m.in. opinia straży pożarnej, dopuszczenie obiektu do użyteczności publicznej)
 • kompleksowe działanie dostosowane do zaawansowania stanu epidemicznego
 • zdrowe, bez objawów chorobowych, sugerujących chorobę zakaźną, nie przebywające na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, co poświadczają rodzice/opiekunowie dziecka lub pełnoletni Uczestnik w pisemnym oświadczeniu o braku u Uczestnika wypoczynku infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną
 • dostosowujące się do poleceń opiekunów, wychowawców i umiejące dostosować się do zasad i regulaminów obowiązujących w trakcie trwania kolonii/obozu i w czasie transportu na jego miejsce i z powrotem
 • samodzielne w stopniu umożliwiającym zrozumienie przez nie obowiązków związanych z zachowaniem dystansu społecznego oraz przestrzeganie wzmożonych zasad higieny
 • o ile Organizator nie otrzyma informacji o zaszczepieniu, bądź wcześniejszym przebyciu choroby przez Uczestnika, traktuje go jako osobę, na którą nałożono limity wstępu do obiektów tj. kina, czy restauracje
 • transport zorganizowany realizowany będzie poprzez dedykowane autokary i/lub busy, w miarę możliwości z wykluczeniem transportu publicznego
 • podczas zbiórki przed odjazdem autokaru lub innego środka transportu zarówno Uczestnik, jak i opiekun zobowiązani są do posiadania maseczki ochronnej zabezpieczającej nos i usta
 • warunkiem przyjęcia Uczestnika do autokaru jest przedstawienie Oświadczenia o uczestnictwie w kolonii/obozie w okresie wzmożonej zachorowalności na COVID-19. Wzór oświadczenia dostępny jest na tej stronie
 • każdy Uczestnik przed wejściem do autokaru ma obowiązek zdezynfekować ręce
 • w czasie zbiórki obowiązuje zachowanie dystansu społecznego od innych Uczestników i opiekunów
 • opiekun dowożący Uczestnika na miejsce zbiórki zobowiązany jest do oddalenia się od autokaru po przekazaniu Uczestnika pod opiekę wychowawcy
 • w czasie zbiórki obowiązuje bezwzględny zakaz wchodzenia do autokaru przez opiekunów odprowadzających dzieci
 • Uczestnicy mają bezwzględny obowiązek przestrzegania Regulaminu transportu, w szczególności części dot. wymiarów bagażu podróżnego. W przypadku przekroczenia dozwolonych wymiarów, potencjalnie skutkującego opóźnieniem w odjeździe autokaru, przedstawiciel Organizatora odmówi przyjęcia Uczestnika na pokład autokaru
 • zbiórki na trasie przejazdu autokarów będą organizowane w miejscach zapewniających przestrzeń dla zachowania dystansu społecznego, w miarę możliwości poza centrami miast
 • postoje w trakcie transportu będą wyznaczane w miejscach gwarantujących ograniczony do minimum kontakt z osobami trzecimi
 • w przypadku zmiany turnusów wszystkie elementy najbardziej narażone na dotykanie przez podróżnych, tj. uchwyty, poręcze, czy stoliki oparciowe, dezynfekowane będą za pomocą płynów dezynfekujących
 • na kolonię/obóz przyjmowani są tylko Uczestnicy zdrowi, bez objawów chorobowych, sugerujących chorobę zakaźną, nie przebywający na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, co poświadczają rodzice/opiekunowie dziecka lub pełnoletni Uczestnik w pisemnym oświadczeniu o braku u Uczestnika wypoczynku infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną
 • warunkiem przyjęcia Uczestnika na kolonię/obóz jest przedstawienie Oświadczenia o uczestnictwie w kolonii/obozie w okresie wzmożonej zachorowalności na COVID-19. Wzór oświadczenia dostępny jest na tej stronie
 • bezpośrednio przed dostarczeniem Uczestnika do obiektu należy skontaktować się telefonicznie z kierownikiem wypoczynku lub inną osobą wyznaczoną do kontaktu. Numery telefonów będą podane w informacji zbiórkowej przed każdym turnusem
 • przekazanie Uczestnika pod opiekę kierownika/wychowawcy następuje na zewnątrz obiektu, obowiązuje bezwzględny zakaz wstępu rodziców/opiekunów Uczestnika do wnętrza obiektu
 • opiekun dowożący Uczestnika do obiektu zobowiązany jest do oddalenia się z obiektu po przekazaniu Uczestnika pod opiekę kierownika/wychowawcy
 • nie ma możliwości dowozu Uczestników przed godziną wskazaną w informacji zbiórkowej wysyłanej przed każdym turnusem
 • odbiór Uczestników po zakończonym turnusie obowiązkowy jest nie później niż o godzinie wskazanej w informacji zbiórkowej
 • mają obowiązek przedstawić Organizatorowi bezpośredni kontakt zapewniający szybką komunikację
 • w trakcie trwania kolonii/obozu mają obowiązek odbierania telefonów od przedstawicieli Organizatora. Numery zostaną podane w informacji zbiórkowej przed każdym turnusem
 • muszą dysponować możliwością niezwłocznego, nie dłużej niż po 12 godzinach od rozmowy telefonicznej z przedstawicielem Organizatora, odbioru dziecka z kolonii/obozu w przypadku przejawiania przez nie niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności, biegunka, wymioty lub wysypka)
 • mogą odprowadzić dzieci na zbiórkę wyjazdową lub do obiektu tylko pod warunkiem, że są zdrowi i nie wykazują, żadnych objawów choroby zakaźnej oraz nie podlegają obowiązkowej kwarantannie lub izolacji
 • jeżeli uczestnik choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić go na cięższy przebieg zakażenia, rodzic/prawny opiekun, ma obowiązek poinformować organizatora o tym fakcie na etapie zgłaszania udziału w wypoczynku w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku. To samo dotyczy pełnoletniego uczestnika wypoczynku.
 • mają obowiązek zaopatrzyć Uczestnika wypoczynku w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas zbiórki, podróży, postojów w czasie przejazdu i w razie potrzeby podczas pobytu na kolonii/obozie, a także w środek antybakteryjny do rąk
 • obiekty przyjmujące Uczestników i kadrę kolonii i obozów wdrożyły procedury oparte o wytyczne dla funkcjonowania obiektów noclegowych w trakcie epidemii, opublikowanych przez Ministerstwo Rozwoju w konsultacji z Głównym Inspektorem Sanitarnym. Obiekty te spełniają standardowe warunki bezpieczeństwa, tj. pozytywna opinia straży pożarnej i są dopuszczone do użyteczności publicznej
 • obiekty te są dedykowane tylko dla wypoczynku Uczestników kolonii i obozów Organizatora lub w przypadku niedostatecznej sprzedaży miejsc zawierają wydzieloną strefę do tego dedykowaną, zapewniającą ograniczenie kontaktu z osobami trzecimi
 • w każdym z obiektów wydzielone jest pomieszczenie umożliwiające zapewnienie izolacji Uczestnikom z objawami wskazującymi na wystąpienie choroby zakaźnej
 • ilość uczestników przebywających w obiekcie będzie ograniczona, umożliwiając zapewnienie dystansu społecznego podczas całego pobytu w tym podczas prowadzenia zajęć
 • zakwaterowanie Uczestników w obiektach zostanie przeprowadzone w sposób bezpieczny wg. wcześniej przygotowanej przez Organizatora listy zakwaterowania obejmującej podział na grupy wychowawcze, bez gromadzenia się w jednym miejscu
 • Organizator zapewnia odpowiednią ilość pokoi przy założeniu, że w jednym pokoju zakwaterowani są uczestnicy z tej samej grupy, w której prowadzone są zajęcia w trakcie wypoczynku, przy czym przy czym na 1 osobę zakwaterowaną w pokoju musi przypadać co najmniej 3,5 m2 powierzchni noclegowej
 • wymiana turnusów odbywać się będzie z zachowaniem najwyższej ostrożności, a kontakt pomiędzy Uczestnikami zmieniających się turnusów zostanie ograniczony do minimum
 • pomiędzy turnusami wszystkie obiekty będą poddane dodatkowemu sprzątaniu i dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, blatów, włączników, w tym ozonowaniu
 • do pracy w kuchni i przy wydawce dopuszczone będą tylko osoby zdrowe, bez objawów chorobowych, sugerujących chorobę zakaźną, nie przebywające na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych
 • obsługę kuchni oraz kelnerską obowiązuje stosowanie zabezpieczeń w postaci osłony twarzy
 • wyżywienie będzie prowadzone w systemie zmianowym w celu zapewnienia odpowiedniego dystansu pomiędzy Uczestnikami
 • przed wejściem i po wyjściu ze stołówki każdego Uczestnika i członka kadry obowiązuje dezynfekcja rąk
 • po każdej zmianie wszystkie elementy najbardziej narażone na dotykanie przez Uczestników, tj. blaty stołów, czy poręcze krzeseł będą dodatkowo dezynfekowane za pomocą płynów dezynfekujących
 • program wypoczynku będzie realizowany zgodnie z ograniczeniami, nakazami i zakazami, wynikającymi z obowiązujących przepisów rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Program wypoczynku będzie uwzględniał ograniczenie do minimum kontaktu Uczestników z osobami trzecimi
 • cała kadra kolonii i obozów zostanie przeszkolona w zakresie obowiązujących procedur i wytycznych
 • grupa wychowawcza będzie liczyć do 10 osób (dzieci do 10 roku życia), i do 15 osób (dzieci powyżej 10 roku życia)
 • grupa zajęciowa będzie liczyć do 15 osób (dzieci do 10 roku życia), i do 20 osób (dzieci powyżej 10 roku życia)
 • grupy zajęciowe zostaną dostosowane do wielkości pomieszczeń, przy zachowaniu reżimu minimum 3,5 m2 powierzchni przypadającej na jednego Uczestnika zajęć
 • w miarę możliwości z pomieszczeń zajęciowych usunięte zostaną przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub zdezynfekować
 • w przypadku zajęć wymagających udziału więcej niż jednej grupy tj. apel powitalny i pożegnalny, a także niektóre zajęcia programowe – będą one realizowane z zachowaniem zasad szczególnej ostrożności, obejmującej między innymi dodatkowe odstępy między grupami, a w razie potrzeby przesłony, które uniemożliwią bezpośrednie kontaktowanie się grup
 • przebywanie w miejscach typowych dla wypoczynku zimowego, takich, jak ogólnodostępne stoki narciarskie zostanie, w miarę możliwości, zorganizowane w sposób maksymalnie ograniczający bezpośredni kontakt z osobami trzecimi
 • personel kuchni i obsługi technicznej obiektów będzie kontaktował się z Uczestnikami i kadrą kolonii/obozu tylko w związku z wykonywaniem niezbędnych czynności
 • odwiedziny Uczestników przez osoby z zewnątrz (rodziców, dziadków itp.) dozwolone są tylko w najpilniejszych przypadkach. Opiekunowie powinni zachować dystans społeczny między sobą i innymi osobami
 • zarówno kadra, jak i Uczestnicy zobowiązani są do regularnego mycia rąk wodą z mydłem, a jeśli nie jest to możliwe do korzystania z udostępnionych w obiektach płynów do dezynfekcji
 • płyny do dezynfekcji będą znajdowały się w widocznych miejscach, w tym przy wejściach do budynków i pomieszczeń wspólnych, a dozowniki będą regularnie uzupełniane
 • Organizator zapewnia stały dostęp do bieżącej wody, mydła oraz płynu dezynfekującego na terenie obiektów. Dodatkowo w pomieszczeniach sanitarnych wywieszone będą informacje o sposobie prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk
 • Uczestnicy mają bezwzględny obowiązek zgłaszania do wychowawcy informacji o złym samopoczuciu własnym lub innych Uczestników
 • codzienne prace porządkowe będą uwzględniały dodatkową dezynfekcję powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, blatów, włączników etc.
 • zwiększona zostanie częstotliwość bieżącej dezynfekcji toalet
 • infrastruktura obiektu oraz sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć programowych będzie regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub innych środków dezynfekujących
 • sale zajęciowe będą regularnie wietrzone, sprzątane i dezynfekowane
 • Organizator zapewnia dostęp do termometru bezdotykowego na każdym z obiektów oraz regularny pomiar temperatury (rano i wieczorem) uczestnikom wypoczynku i kadrze wypoczynku
 • Organizator zapewnia konsultację z pielęgniarką oraz możliwość dodatkowej, odpłatnej konsultacji z lekarzem
 • Organizator wypoczynku zapewnia środki higieniczne w ilości wystarczającej dla Uczestników oraz kadry
 • Organizator zaopatrzy kadrę kolonii i obozów w indywidualne środki ochrony osobistej
 • Organizator wypoczynku, na wypadek wystąpienia okoliczności zaostrzenia ryzyka, będzie miał na wyposażeniu również dodatkowe środki w postaci nieprzemakalnych fartuchów z długim rękawem i przyłbic
 • na początku każdego turnusu, w trakcie apelu wszystkim Uczestnikom zostaną przedstawione procedury postępowania w trakcie obozu związane z unikaniem zagrożenia epidemicznego COVID-19. W ich trakcie przedstawione zostaną między innymi:
  • zasady higienicznego zachowania w trakcie codziennego funkcjonowania na kolonii/obozie;
  • dokładne zasady korzystania z materiałów higienicznych i środków ochrony osobistej;
  • zasady stosowania dystansu społecznego;
  • zasady prowadzenia zajęć w reżimie sanitarnym;
  • procedury zgłaszania informacji mających związek ze stanem zdrowia;
  • informacje organizacyjne – zasady umieszczania planu dnia na tablicy, oznaczenia sal, dopuszczalna liczba osób w pomieszczeniach;
  • zasady kontaktu z innymi Uczestnikami i kadrą;
 • w trakcie turnusu na bieżąco prowadzone będą działania przypominające o w/w zasadach, a także edukujące w temacie wspólnego zachowania bezpieczeństwa i dbania o dobro swoje, pozostałych Uczestników, kadry i pracowników obiektów
 • w przypadku otrzymania przez kierownika odpowiedniego zalecenia od inspektora sanitarnego, wyznaczona zastanie osoba do pomiaru temperatury Uczestnikom oraz kadrze wypoczynku
 • Uczestnik, członek kadry lub inny pracownik obiektu przejawiający niepokojące objawy chorobowe zostanie poddany badaniu termometrem bezdotykowym, a w razie potrzeby, jeśli temperatura jego ciała przekroczy 37,2°C, zostanie umieszczony w izolatce i zostanie wezwany do niego lekarz, który oceni sytuację zdrowotną
 • w przypadku odizolowania Uczestnika, koszt wizyty lekarskiej obciąża jego opiekuna prawnego lub samego Uczestnika, w przypadku gdy jest on pełnoletni
 • na podstawie konsultacji z lekarzem Uczestnik może pozostać na kolonii/obozie tylko w przypadku wykluczenia choroby zagrażającej pozostałym osobom
 • w przypadku gdyby w wyniku oceny lekarskiej stwierdzono niepokojące objawy chorobowe, opiekun prawny Uczestnika zobowiązany jest do odbioru dziecka z kolonii/obozu niezwłocznie, nie dłużej niż po 12 godzinach do rozmowy telefonicznej z przedstawicielem Organizatora
 • koszty związane z odbiorem Uczestnika obciążają opiekuna prawnego i nie może on stosować żadnych roszczeń wobec Organizatora, zarówno bezpośrednio związanych z kosztami odbioru, jak i skróceniem pobytu Uczestnika na kolonii/obozie
 • w przypadku nieodebrania dziecka, bądź braku możliwości skontaktowania się z opiekunami Organizator zawiadomi właściwe organy służby zdrowia
 • w razie zaistnienia sytuacji podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 zostaną podjęte również dodatkowe działania tj. przekazanie informacji o przypadku do stacji sanitarno-epidemiologicznej lub oddziału zakaźnego, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zostanie nawiązany kontakt z numerem alarmowym 999 lub 112 i przekazanie informacji o możliwości zakażenia koronawirusem
 • zostaną również podjęte dalsze działania w porozumieniu z jednostką SANEPIDu lub oddziałem zakaźnym, obejmujące między innymi dokładną dezynfekcję przestrzeni, w której przebywała osoba z podejrzeniem zakażenia oraz ustalenie listy osób, z którymi miała kontakt
 • przebywanie w obiekcie osób zewnętrznych zostanie ograniczone do niezbędnego minimum funkcjonalnego (z zachowaniem reżimu sanitarnego)
 • ustalenie listy osób mających kontakt z osobą z zewnątrz i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl/ odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym
 • dokładne zdezynfekowanie przestrzeni, w której przebywała zakażona osoba z zewnątrz (ze wskazaniem, że nie mamy pewności, czy w momencie świadczenia usługi dana osoba była już zakażona), oraz zdezynfekowanie rzeczy, które były wykorzystywane w trakcie wizyty
 • wszystkie osoby zapewniające realizację kolonii i obozów (w tym wychowawcy, instruktorzy, kadra kierownicza, kierowcy, obsługa obiektu) są zdrowe, bez objawów infekcji lub innej choroby, w szczególności zakaźnej oraz nie podlegają obowiązkowej kwarantannie lub izolacji
 • Organizator zapewnia, że kadra kolonii/obozu została przeszkolona w zakresie postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 lub zachorowania na COVID-19, a także w zakresie dbania o zminimalizowanie ryzyka zakażenia
 • Organizator, w miarę możliwości, zapewnia szybkie uzupełnienie wykwalifikowanej kadry w przypadku absencji z powodu choroby lub konieczności poddania się kwarantannie albo izolacji
 • kadra kolonii/obozów, jest zobowiązana powiadomić kierownika wypoczynku oraz rodzica/opiekuna prawnego dziecka o każdym niepokojącym symptomie zaobserwowanym u Uczestnika wypoczynku
 • kadra ma zapewniony łatwy dostęp do numerów telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej i służb medycznych, a także szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami Uczestników
 • zalecamy śledzenie bieżących informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl/ lub www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa
 • bezwzględnie należy zastosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym przypadkiem

Procedury

Pobierz PDF

Oświadczenie

Pobierz PDF

Procedury bezpieczeństwa

Lato 2021

Pobierz PDF

Procedury bezpieczeństwa

Lato 2020

Pobierz PDF

Copyright (c) Biuro Turystyki Orion 1992-2021. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. Projekt własny, wykonanie WEBOPCJA.PL.