+48 22 668 85 07, +48 512 385 672
btorion@btorion.pl
Pn-Pt: 9:00-17:00

Dane osobowe

 1. Home
 2. /
 3. Dane osobowe

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych w Biurze Turystyki Orion.

W Biurze Turystyki Orion świadczymy usługi oparte na zaufaniu – naszym Klientom gwarantujemy, że ich dane przetwarzane są z poszanowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa.

Zależy nam na przejrzystości działań, dlatego w związku z wchodzącym w życie rozporządzeniem dotyczącym ochrony danych osobowych (RODO) pragniemy dopełnić obowiązku informacyjnego i poinformować Cię, o tym że:

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest P.U.H. Biuro Turystyki Orion z siedzibą w Warszawie 02-101, przy ul. Grójeckiej 93/1 (dalej Orion), właściciel strony internetowej www.btorion.pl (dalej Strona).

W celu uzyskania szerszych informacji dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych pod adres mailowy iod@btorion.pl.

Możesz się też z nim skontaktować pisząc na adres:
Inspektor Ochrony Danych
Biuro Turystyki Orion
ul. Racławicka 146
02-101 Warszawa

Źródło danych

Twoje dane osobowe otrzymaliśmy od Ciebie w związku z procesem rezerwacji/zawarcia umowy/zgłoszenia na realizację produktu/usługi Orion lub Partnerów Orion lub w wyniku pozostawienia tych danych przez Ciebie za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na Stronie lub za pomocą innych kanałów komunikacji bezpośredniej.

Nigdy nie pozyskujemy danych z płatnych baz danych, ani innych źródeł nie związanych bezpośrednio z Tobą.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 1. Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do wykonania przez Orion umowy/zgłoszenia na zarezerwowaną przez Ciebie usługę turystyczną organizowaną przez Orion lub Partnera Orion – podstawą prawną przetwarzania jest zawierana umowa.
 2. Przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.
 3. Przetwarzamy też Twoje dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Orion, którym jest:
  • zapewnienie bezpieczeństwa usług/rezerwacji/transakcji, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych Strony oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu;
  • prowadzenie badań i analiz Strony między innymi pod kątem jej funkcjonalności, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;
  • obsługa Twoich zapytań przekazywanych do Orion, w szczególności przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
  • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
  • prowadzenie analiz statystycznych;
  • przechowywanie danych dla celów archiwalnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).
 4. Na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, przetwarzamy Twoje dane w ramach marketingu bezpośredniego produktów i usług Orion, w tym do wysyłki newslettera.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

 1. Orion będzie przechowywał Twoje dane osobowe nie dłużej niż będzie to konieczne do osiągnięcia opisanych powyżej celów, do jakich dane zostały zgromadzone lub nie dłużej niż jest to określone prawem;
 2. Orion przechowuje Twoje dane osobowe w związku z zawarciem przez Ciebie umowy /zgłoszenia przez czas niezbędny do realizacji danej umowy/zgłoszenia oraz przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonaniem umowy/zgłoszenia, maksymalnie 3,5 roku od dnia zawarcia umowy/zgłoszenia;
 3. dodatkowo, dane mogą być przez nas przechowywane dla celów zapobiegania nadużyciom i oszustwom, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres 10 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy/zgłoszenia lub zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania;
 4. jednocześnie, w celu rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Orion zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne;
 5. dane osobowe przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody będą przechowywane nie dłużej niż do momentu wycofania przez Ciebie tej zgody.

Jakie masz uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych?

Przysługują Ci prawa:

 1. dostępu do Twoich danych;
 2. żądania sprostowania błędnych danych;
 3. żądania usunięcia danych;
 4. żądania ograniczenia przetwarzania danych;
 5. wycofania zgody, jednak nie ma ono wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 6. przeniesienia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych;
 7. wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W celu skorzystania z powyższych praw skontaktuj się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś.

Komy udostępniamy Twoje dane osobowe?

 1. Twoje dane osobowe udostępniamy tylko tym podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, abyśmy mogli zagwarantować wysoką jakość obsługi, zarówno w zakresie realizacji umowy/zgłoszenia, jak i obsługi przed- i posprzedażowej. Dane przetwarzane są przez inne podmioty na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie z polecenia administratora. Nie udostępniamy żadnym podmiotom zewnętrznym Twoich danych na użytek własny – jedynie do realizacji naszych usług;
 2. wszystkie podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe zapewniają bezpieczeństwo danych i wypełniają wszystkie obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych;
 3. dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, będą to upoważnieni pracownicy administratora, organizatorzy imprez znajdujących się w ofercie Orion oraz zleceniobiorcy świadczący na rzecz administratora usługi zarządcze, księgowe, marketingowe, IT oraz prawne;
 4. Orion może przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy tylko w przypadku konieczności takiego przekazania danych dla celów realizacji zawartej przez Ciebie umowy/zgłoszenia i w minimalnym potrzebnym dla tych celów zakresie (check-in w obiektach noclegowych, rezerwacja biletów wstępu, czy komunikacyjnych) oraz do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Profilowanie danych osobowych przez Orion polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

Copyright (c) Biuro Turystyki Orion 1992-2021. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. Projekt własny, wykonanie WEBOPCJA.PL.