+48 22 668 85 07, +48 512 385 672
btorion@btorion.pl
Pn-Pt: 9:00-17:00

Regulaminy wyjazdów dla osób pełnoletnich

 1. Home
 2. /
 3. Regulaminy wyjazdów dla osób...

Regulamin krajowych wyjazdów dla osób pełnoletnich

Kadra

Kierownik Wyjazdu oraz Instruktorzy stanowią najwyższe gremium opiniodawcze na Wyjeździe w zakresie spraw wychowawczych, szkoleniowych i bytowych Uczestników.

Prawa Uczestników Wyjazdu
 • Uczestnikom Wyjazdu przysługuje prawo do korzystania ze wszystkich urządzeń, sprzętu i innych pomocy dydaktycznych oddanych do zbiorowego i osobistego użytku i na warunkach określonych Regulaminem Ośrodka, niniejszym Regulaminem oraz przez Kierownika Wyjazdu.
 • Uczestnicy Wyjazdu mają prawo do organizowania różnych form odpoczynku i rozrywki, ale w taki sposób, aby nie wpływało to na bezpieczeństwo i higienę uczestników Wyjazdu, będąc przy tym zgodne z Regulaminem Ośrodka.
 • Uczestnicy maja prawo odwołać się do Instruktorów i Kierownika Wyjazdu we wszystkich sprawach życia obozowego i jego organizacji.
Obowiązki Uczestników Wyjazdu
 • Udział w zajęciach określonych harmonogramem jest obowiązkowy. Z zajęć mogą być zwolnione osoby, które wykazują się niedyspozycją zdrowotną lub są zwolnione przez Kierownika Wyjazdu.
 • Dbałość o porządek i czystość na terenie Ośrodka, w szczególności w pokojach Uczestników i we wszystkich innych pomieszczeniach oddanych do użytku Uczestnikom oraz troska o czystość i schludny wygląd osobisty.
 • Troska i dbałość o utrzymanie w należytym stanie mienia społecznego oddanego do użytku Uczestnikom Wyjazdu z odpowiedzialnością materialną za wszelkiego rodzaju zawinione uszkodzenia oraz zniszczenia sprzętu.
 • Przestrzeganie obowiązków nie objętych niniejszym Regulaminem, a w szczególności:
  • Regulaminu i przepisów bezpieczeństwa osób przebywających na terenie ośrodka
  • Regulaminu i przepisów zachowania się na drogach oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego
 • W czasie wolnym od zajęć, wyjścia poza teren Ośrodka należy zgłaszać Instruktorom. Od godz. 24.00 do godz. 6.00 obowiązuje cisza nocna. W tym czasie Uczestnicy Wyjazdu powinni przebywać w miejscu swojego zakwaterowania.
 • Zakaz spożywania alkoholu wysokoprocentowego w czasie trwania Wyjazdu. Zakaz spożycia alkoholu niskoprocentowego poza wyznaczonymi miejscami na terenie ośrodka do czasu zakończenia zajęć programowych.
 • Zakaz spożycia alkoholu niskoprocentowego do czasu zakończenia zajęć programowych.
 • Przebywanie w stanie nietrzeźwym w czasie trwania zajęć jest niedozwolone i pociąga za sobą konsekwencje dyscyplinarne.
 • Przebywanie na terenie ośrodka w czasie programowego Wyjazdu w stanie upojenia alkoholowego jest niedozwolone i pociąga za sobą konsekwencje dyscyplinarne.
 • Wnoszenie, zażywanie i rozpowszechnianie narkotyków i środków odurzających jest niedozwolone i pociąga za sobą konsekwencje dyscyplinarne i karne.
Pochwały i kary:
 • Za wyróżniającą się pozytywną postawę w trakcie Wyjazdu udzielane będą pochwały.
 • Za wykroczenia natury dyscyplinarnej, nie przestrzeganie niniejszego Regulaminu w zależności od przewinienia, mogą być nałożone następujące kary z pominięciem ich gradacji:
  • upomnienie,
  • nagana,
  • nagana z ostrzeżeniem wydalenia z Wyjazdu,
  • wydalenie z Wyjazdu.
 • Kary są podawane do wiadomości Uczestników Wyjazdu.
Postawienie końcowe

Interpretacja postanowień Regulaminu należy do Kierownika Wyjazdu.

Pobierz PDF

Regulamin zagranicznych wyjazdów dla osób pełnoletnich

 • Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów podanych w regulaminach zachowania się na drogach oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego; zgłaszania oddalenia się od grupy pilotowi wycieczki, realizowania programu wyjazdu i nie utrudniania realizacji programu pozostałym uczestnikom,
 • Uczestnika obowiązuje bezwzględny zakaz posiadania, spożywania i używania alkoholu wysokoprocentowego, narkotyków, środków odurzających,
 • Uczestnik ma obowiązek dbać o czystość i porządek w pomieszczeniach oddanych do użytkowania podczas trwania wyjazdu,
 • Ze względu na specyfikę programową wyjazdu, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze i rzeczy wartościowe będące w posiadaniu Uczestnika,
 • W razie rażącego lub uporczywego naruszania przez Uczestnika regulaminu, porządku Imprezy i obowiązującego prawa, w szczególności, gdy towarzyszy temu interwencja policji lub innych służb porządkowych, Organizator może odstąpić od umowy. W takim wypadku wszelkie koszty dalszego pobytu za granicą i powrotu do kraju ponosi Uczestnik,
 • Uczestnik powinien zabrać ze sobą paszport oraz aktualną legitymację studencką, jeśli ją posiada.

Pobierz PDF

Copyright (c) Biuro Turystyki Orion 1992-2021. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. Projekt własny, wykonanie WEBOPCJA.PL.