+48 22 668 85 07, +48 512 385 672
btorion@btorion.pl
Pn-Pt: 9:00-17:00

Regulamin Konkursu Mikołajkowego 2022

 1. Home
 2. /
 3. Regulamin Konkursu Mikołajkowego 2022

Regulamin Konkursu Mikołajkowego 2022

§1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu o nazwie „Konkurs Mikołajkowy” zwanego dalej „Konkursem” jest Biuro Turystyki Orion z siedzibą ul. Grójecka 93/1, 02-101 WARSZAWA, zwane dalej „Organizatorem”;
 2. Konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, współprowadzony ani administrowany przez Instagram. Informacje dostarczone przez Użytkownika mogą być wykorzystane na potrzeby prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym, w celu dostarczenia zwycięzcy ewentualnej Nagrody.

§2. Zasady Konkursu

 1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 06.12.2022  r. o godzinie publikacji postu konkursowego.
 2. Konkurs kończy się z dniem 13.12.2022, wyniki konkursu zostaną opublikowane w ciągu 7 dni od zakończenia konkursu.
 3. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
 4. W Konkursie mogą brać udział osoby posiadające swoje konto osobiste w serwisie Instagram, założone i prowadzone zgodnie z regulaminem serwisu Instagram (zwane dalej „Profilem”).
 5. Uczestnik może brać udział w Konkursie jedynie przy użyciu jednego Profilu.
 6. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny oraz darmowy.
 7. Konkurs polega na udostępnieniu posta konkursowego na swoją relację, polajkowaniu posta konkursowego, skomentowaniu posta konkursowego i obserwowaniu profilu Organizatora orion_obozy na Instagramie.
 8. W konkursie nie będą uwzględniane odpowiedzi zawierające treści wulgarne, naruszające godność, propagujące treści nieetyczne lub o charakterze reklamowym.
 9. Zwycięzcą Konkursu zostanie osoba losowo wybrana spośród Uczestników Konkursu, po sprawdzeniu czy inne kryteria związane z Konkursem zostały spełnione. Ważne są tylko komentarze opublikowane do momentu zakończenia konkursu podanego w §2 pkt. 2.

§3. Nagrody

 1. Zwycięzca konkursu otrzyma voucher o wartości 200 zł do wykorzystania przy płatności za dowolną imprezę turystyczną Organizatora w sezonie Zima 2023, torbę, zestaw naklejek i przypinek oraz personalizowany piernik świąteczny. Nagrody zostaną wysłane zwycięzcy przez organizatora w terminie 14 dni roboczych od ogłoszenia wyników konkursu.
 2. Zwycięzca zostanie poinformowany w ciągu 7 dni od zakończenia konkursu za pomocą odpowiedzi na komentarz pod postem konkursowym na profilu Organizatora orion_obozy w serwisie Instagram. Zwycięzca ma obowiązek skontaktować się z Organizatorem Konkursu za pomocą funkcji Instagram „Wiadomość” na profilu, podając swoje dane adresowe do wysyłki nagrody.
 3. Jeżeli Zwycięzca nie skontaktuje się z organizatorem w terminie 7 dni roboczych od ogłoszenia wyników konkursu, Organizator wybierze kolejnego zwycięzcę w celu przekazania nagrody.
 4. Nagrody konkursowe zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty jej równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
 5. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zmiany nagrody na jej równowartość pieniężną lub wymiany na inną nagrodę. Zwycięzcy nie przysługuje uprawnienie do zastrzegania szczególnych właściwości nagród.
 6. Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku nagród, których całkowita wartość nie przekroczy 760,00 zł (oraz zostaną spełnione pozostałe warunki określone we wspomnianej ustawie) nagrody te będą korzystały ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 7. Konkurs jest przeznaczony wyłącznie dla osób zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które są pełnoletnie i posiadają zdolność do czynności prawnych. Osoby niepełnoletnie i nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą brać udział w Konkursie jedynie za zgodą swojego prawnego opiekuna, który w formie pisemnej wyrazi zgodę na udział osoby niepełnoletniej lub nie posiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych i zgoda ta będzie przedstawiona na każde żądanie Organizatora.
 8. W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie władz, pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz osób fizycznych, przedsiębiorców i innych podmiotów nie będących przedsiębiorcami, współpracujących przy organizacji Konkursu, osoby wyznaczone przez Organizatora do nadzoru i obsługi, jak również członkowie ich najbliższych rodzin. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

§4. Voucher

 1. Voucher wystawiany jest przez Organizatora Konkursu.
 2. Voucher rabatowy o wartości 200 zł przeznaczony jest do wykorzystania na zakup jednego skierowania na wyjazd z oferty Organizatora w sezonie zima 2023.
 3. Voucher można wykorzystać na obniżenie ceny dowolnego programu z oferty zimowych obozów Organizatora.
 4. W celu skorzystania z Vouchera należy złożyć nową rezerwację i skontaktować się z Organizatorem w celu wprowadzenia płatności Voucherem.
 5. Voucher jest imienny i jednorazowy.
 6. Klient (osoba rezerwująca) wskazany na Voucherze może przekazać go innej osobie lub dokonać rezerwacji na innego Uczestnika, uprzednio informując o tym fakcie Organizatora.
 7. Rezerwacja może wymagać dopłaty za transport, ubezpieczenie dodatkowe lub atrakcje fakultatywne.
 8. W przypadku gdy wartość Vouchera przewyższa wartość nowej rezerwacji, różnica nie będzie zwracana Klientowi.
 9. Voucher nie podlega wymianie na gotówkę.
 10. Pełna oferta wyjazdów Biura Turystyki Orion w sezonie Zima 2023 znajduje się na stronie https://btorion.pl/kolonie-i-obozy/ferie-zimowe/

§5. Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać drogą mailową wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: btorion@btorion.pl
 2. Reklamacje należy składać w terminie 14 (czternastu) dni od daty opublikowania listy zwycięzców.
 3. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres, za pośrednictwem, którego została zgłoszona reklamacja.

§6. Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przyznania, wydania i odbioru nagrody, na co Uczestnicy, przystępując do Konkursu, wyrażają zgodę.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do wysyłki nagrody.

§7. Postanowienia końcowe

 1. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie, rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 2. Konkurs prowadzony jest na profilu Organizatora w Serwisie społecznościowym Instagram.
 3. Konkurs ma charakter ogólnopolski.
 4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich za użycie treści, grafiki i/lub linków naruszających prawa osób trzecich. Konkurs nie może zawierać treści przeznaczonych wyłącznie dla osób pełnoletnich, w tym treści erotycznych, promujących alkohol lub wyroby tytoniowe.

Copyright (c) Biuro Turystyki Orion 1992-2021. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. Projekt własny, wykonanie WEBOPCJA.PL.