Regulamin krajowych wyjazdów dla osób pełnoletnich

Kadra

Kierownik obozu oraz Instruktorzy stanowią najwyższe gremium opiniodawcze na obozie w zakresie spraw wychowawczych, szkoleniowych i bytowych studentów.

Prawa uczestników obozu
 • Uczestnikom obozu przysługuje prawo do korzystania ze wszystkich urządzeń, sprzętu i innych pomocy dydaktycznych oddanych do zbiorowego i osobistego użytku i na warunkach określonych Regulaminem Ośrodka, niniejszym Regulaminem oraz przez Kierownika Obozu.
 • Uczestnicy Obozu mają prawo do organizowania różnych form odpoczynku i rozrywki, ale w taki sposób, aby nie wpływało to na bezpieczeństwo i higienę uczestników obozu, będąc przy tym zgodne z Regulaminem Ośrodka.
 • Uczestnicy maja prawo odwołać się do Instruktorów i Kierownika Obozu we wszystkich sprawach życia obozowego i jego organizacji.
Obowiązki uczestników obozu
 • Zachowanie postawy godnej studenta.
 • Udział w zajęciach określonych harmonogramem jest obowiązkowy. Z zajęć mogą być zwolnione osoby, które wykazują się niedyspozycją zdrowotną lub są zwolnione przez Kierownika Obozu.
 • Dbałość o porządek i czystość na terenie Ośrodka, w szczególności w pokojach studentów i we wszystkich innych pomieszczeniach oddanych do użytku uczestnikom oraz troska o czystość i schludny wygląd osobisty.
 • Troska i dbałość o utrzymanie w należytym stanie mienia społecznego oddanego do użytku uczestnikom obozu z odpowiedzialnością materialną za wszelkiego rodzaju zawinione uszkodzenia oraz zniszczenia sprzętu.
 • Przestrzeganie obowiązków nie objętych niniejszym Regulaminem, a w szczególności:
  • Regulaminu i przepisów bezpieczeństwa osób przebywających na terenie ośrodka
  • Regulaminu i przepisów zachowania się na drogach oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego
 • W czasie wolnym od zajęć, wyjścia poza teren Ośrodka należy zgłaszać Instruktorom. Od godz. 24.00 do godz. 6.00 obowiązuje cisza nocna. W tym czasie uczestnicy obozu powinni przebywać w miejscu swojego zakwaterowania.
 • Zakaz spożywania alkoholu wysokoprocentowego w czasie trwania obozu. Zakaz spożycia alkoholu niskoprocentowego poza wyznaczonymi miejscami na terenie ośrodka do czasu zakończenia zajęć programowych.
 • Zakaz spożycia alkoholu niskoprocentowego do czasu zakończenia zajęć programowych.
 • Przebywanie w stanie nietrzeźwym w czasie trwania zajęć jest niedozwolone i pociąga za sobą konsekwencje dyscyplinarne.
 • Przebywanie na terenie ośrodka w czasie programowego obozu w stanie upojenia alkoholowego jest niedozwolone i pociąga za sobą konsekwencje dyscyplinarne.
 • Wnoszenie, zażywanie i rozpowszechnianie narkotyków i środków odurzających jest niedozwolone i pociąga za sobą konsekwencje dyscyplinarne i karne.
Pochwały i kary:
 • Za wyróżniającą się pozytywną postawę w trakcie obozu udzielane będą pochwały.
 • Za wykroczenia natury dyscyplinarnej, nie przestrzeganie niniejszego Regulaminu w zależności od przewinienia, mogą być nałożone następujące kary z pominięciem ich gradacji:
  • upomnienie,
  • nagana,
  • nagana z ostrzeżeniem wydalenia z obozu,
  • wydalenie z obozu.
 • Kary są podawane do wiadomości uczestników obozu.
Postawienie końcowe

Interpretacja postanowień Regulaminu należy do Kierownika Obozu

Pobierz PDF

Regulamin zagranicznych wyjazdów dla osób pełnoletnich

 • Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów podanych w regulaminach zachowania się na drogach oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego; zgłaszania oddalenia się od grupy pilotowi wycieczki, realizowania programu wyjazdu i nie utrudniania realizacji programu pozostałym uczestnikom,
 • Uczestnika obowiązuje bezwzględny zakaz posiadania, spożywania i używania alkoholu wysokoprocentowego, narkotyków, środków odurzających,
 • Uczestnik ma obowiązek dbać o czystość i porządek w pomieszczeniach oddanych do użytkowania podczas trwania wyjazdu,
 • Ze względu na specyfikę programową wyjazdu, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze i rzeczy wartościowe będące w posiadaniu Uczestnika,
 • W razie rażącego lub uporczywego naruszania przez Uczestnika regulaminu, porządku Imprezy i obowiązującego prawa, w szczególności, gdy towarzyszy temu interwencja policji lub innych służb porządkowych, Organizator może odstąpić od umowy. W takim wypadku wszelkie koszty dalszego pobytu za granicą i powrotu do kraju ponosi Uczestnik,
 • Uczestnik powinien zabrać ze sobą paszport oraz aktualną legitymację studencką, jeśli ją posiada.

Pobierz PDF